Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. ❗️Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży❗️Ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. 

Ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży nie obowiązuje:

✔️gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), pod warunkiem uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej reprezentującej interesy pracownicy,

✔️w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

✔️Ochrona podlega też ograniczeniu w sytuacji, gdy u pracodawcy przeprowadzane są zwolnienia grupowe lub indywidualne na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192 t.j.). Pracodawca może w takim przypadku wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownicy w ciąży, np. zmieniając jej stanowisko pracy lub wysokość wynagrodzenia.

Pracownica w ciąży NIE może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, a bez jej zgody pracodawca nie może delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej.

W związku z urodzeniem dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

■ 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

■ 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

■ 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

■ 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

■ 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

Najczęściej urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka. W takim przypadku dzień porodu jest pierwszym dniem korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do: 

1) 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy trwających po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Bardzo dobra współpraca sprawiła, że z chęcią możemy polecić Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej jej przyszłym Klientom, zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom, jako solidną i kompetentną pomoc prawniczą.

EURO EKO POL LESZEK KAMIŃSKI

Pracownicy Kancelarii, do wszystkich powierzonych im zadań, podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Oprócz szybkości działania, posiadają też duże doświadczenie, które jest dodatkowym atutem. Udzielamy pozytywnej rekomenedacji Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.
Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z Klientem, pozwala na wysoką ocenę Kancelarii. Odpowiedzialność, z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami, sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, dla wszystkich, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA