Aktualności

Aktualności2022-10-18T12:17:45+02:00

SAMOTNY RODZIC

28 listopada, 2022|

Samotnym rodzicem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest: rodzic lub opiekun prawny; - będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, [...]

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

24 listopada, 2022|

ALIMENTY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.  Wsparcie to realizowane [...]

PRAWA KOBIET W CIĄŻY

15 listopada, 2022|

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. ❗️Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży❗️Ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.  Ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży nie obowiązuje: ✔️gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie [...]

ROZWÓD…I CO DALEJ?

7 listopada, 2022|

Rozpad małżeństwa to wiele trudności do pokonania, nie tylko tych formalnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest podział władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska trwa do uzyskania czynności prawnych, czyli do pełnoletności. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz [...]

INTERCYZA – WARTO CZY NIE WARTO?

3 listopada, 2022|

❗️Intercyza❗️ Po zawarciu związku małżeńskiego, tworzy się wspólność majątkowa.  Intercyza jest umową, która ogranicza lub rozszerza ustawową wspólność majątkową. Można ją zawrzeć przed lub po ślubie. Przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej tworzą się dwa majątki: osobisty żony i osobisty męża. Zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron [...]

PODZIAŁ MAJĄTKU

27 października, 2022|

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustawodawca wymienia przykładowo, co należy do majątku [...]

Przejdź do góry